گام اول، هدایت شغلی:

ابتدا شما می بایستی  تست زیر را انجام داده تا رغبت شغلی شما ، مشخص شود . سپس بنا بر مدل رغبت  شغلی،

 ازدکمه فرصتهای شغلی، شغلی را برای خود انتخاب کرده و در صورت نیاز به ارتقاء مهارت به بخش  هدایت آموزشی مراجعه بفرمائید.

 

 

تست شخصیتهدایت آموزشی

فرصت شغلی