مرکز براردان شهرستان بهار مرکز برادران شهرستان تویسرکان مرکز براردان شهرستان نهاوند مرکز برادران شهرستان همدان
  مرکز خواهران شهرستان بهار مرکز خواهران شهرستان تویسرکان مرکز خواهران شهرستان نهاوند مرکز خواهران شهرستان همدان
   دو منظوره شهرستان کبودراهنگ مرکز برادران شهرستان رزن مرکز برادران شهرستان اسدآباد مرکز برادران شهرستان ملایر
  مرکز آموزش هتلداری مرکز خواهران شهرستان رزن مرکز خواهران شهرستان اسدآباد مرکز خواهران شهرستان ملایر